Emek ve Özgürlük İttifakı LGBTİ+'lara ne diyor?

Emek ve Özgürlük İttifakı,  Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeşil Sol Parti (YSP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi'nden (TÖP) oluşuyor.

14 Mayıs seçimleri sonrasında YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre, TİP’in 4, YSP’nin 61 milletvekili adayı meclise girdi. 

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 14 Mayıs Seçim Mutabakat Bildirgesi’nde açıkça, “Kadınlar ve LGBTİ’ ler için toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki siyasal, idari, ekonomik ve kültürel tüm engeller acil olarak kaldırılacaktır” ifadesine yer veriliyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan partilerin, LGBTİ+ haklarını gözeten beyanlarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, 13 Mart 2023’te Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “AKP sona erdikten sonra Cumhuriyetin ikinci yüzyılında tüm yurttaşların eşit yurttaşlık bilinciyle, özgür, mutlu, barış içinde yaşayabileceği, emekçilerin kadınların, gençlerin, LGBT artıların haklarını alabilecekleri bir Türkiye hayalimiz var.” demişti. Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, meclis kürsüsünde birçok kez LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın karşısında duracağını belirttiği açıklamalar yapmıştı.

SPoD’un LGBTİ+ Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ve seçilen 11 milletvekili arasından TİP’ten 3, Yeşil Sol Parti’den 7 milletvekili bulunuyor. TİP’den Sera Kadıgil, Erkan Baş, Ahmet Şık; YSP’den Kezban Konukçu, Özgül Saki, Sırrı Süreyya Önder, Burcu Çubuk, Sevilay Çelenk, Tülay Hatimoğulları, Perihan Koca meclise giren imzacı vekiller oldu.

Tip seçim beyannamesi

TİP (Türkiye İşçi Partisi), 14 Mayıs seçimleri için yayınladığı bildirgede, LGBTİ+’ların temel insan haklarına erişimini anayasa ile güvence altına alacağını, transfobi ve homofobiye karşı mücadele edeceğini taahhüt ediyor. Ayrıca, LGBTİ+ haklarını tanıyan yasaların hazırlanması ve LGBTİ+ temelli ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı önlemler alınması için çalışılacağının altını çiziyor.

Bildirgede, LGBTİ+’ların çalışma yaşamında ayrımcılığa uğramalarını engellemek için önlemler almayı, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan ayrımcılığı önlemek için çalışılacağı, cinsiyet uyum ameliyatı ve hormon terapilerine  erişimin kolaylaştırılacağı, ev içi şiddet ve eğitimde akran baskısıyla mücadele gibi bir çok konuda LGBTİ+’ların haklarını koruyan, gözeten önlemler alınacağının taahhüt edildiğini görebiliyoruz. 

Beyannamenin LGBTİ+’lara ilişkin satır başları şöyle:
 

“LGBTİ+’ların temel insan haklarına erişimini anayasa ile güvence altına alacağız.”
 

“Transfobi ve homofobi ile mücadele edeceğiz. LGBTİ+ haklarını tanıyan, LGBTİ+ temelli ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı önlemler alan yasalar hazırlayacağız.”
 

“Onur Yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlayacağız.”
 

“Çalışma yaşamında, işçiyi koruyan tüm haklar kapsamında, LGBTİ+’ların kimlikleri yüzünden yaşadıkları ayrımcılığa karşı önlemler alınması için mücadele edecek ve ayrımcılığa uğrayan herkes için tazminat, işe iade ve diğer tüm hukuki yolları açacak düzenlemeleri yapacağız.”
 

“Sağlık hizmetlerine erişimde LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılıkların, hizmetten mahrum bırakılmalarının önüne geçeceğiz."
 

“Temel yurttaşlık hakları olarak interseksleri yasal olarak tanıyacak ve sağlık haklarına ilişkin düzenlemeler yapacağız. Cinsiyet uyum ameliyatı ve hormon tedavilerine erişim kolaylığı sağlayarak bunların sigorta ve sağlık güvencesi kapsamı altına alınması için bürokratik engelleri kaldıracağız.”
 

“Eşit yurttaşlık ilkesiyle LGBTİ+’ların birlikteliklerinin kamusal alanda tanınması, hasta ziyareti, cezaevi görüşü, miras bırakabilme, defin işlemlerini gerçekleştirebilme gibi haklardan LGBTİ+’ların mahrum kalmaması adına yasal düzenlemeleri yapacağız.”
 

“Genç LGBTİ+’lar için ev içi şiddet ya da eğitimde akran baskısına karşı önlemlerin alınmasını, dezavantajlı ya da şiddet mağduru tüm bireyler için güvenlik ağı politikalarının daha fazla kaynak ayrılarak güçlendirilmesini sağlayacağız.”
 

“Tüm kamu kuruluşlarında ve memurluk atamalarında LGBTİ+’ların yaşadığı her türlü ayrımcılığa karşı yasal güvenceler oluşturacağız.”
 

“Nefret suçlarının ve cinayetlerinin kovuşturulması, cezasız kalmaması için Türk Ceza Kanunu’nda ilgili düzenlemeleri yapacağız.”
 

“Türkiye halkları ekonomik krizlere, emeğinin sömürülmesine, kadın ve LGBTİ+ düşmanı uygulamalara, doğanın tahrip edilmesine, açlık sınırında yaşamaya, komşularıyla kavga eden bir dış siyasete, şovenizme, baskı altında ve adaletsiz bir düzende yaşamaya, ürettiği zenginliklere bir avuç sermayedarın el koymasına mahkum değildir.”
 

“Alevileri, kadınları, LGBTİ+’ları yok sayan gerici anlayışa karşı eşit yurttaşlık taleplerinin sesi olacağız.”
 

“Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsiyet ya da LGBTİ+ temelli hiçbir ayrımcılığa izin vermeyeceğiz.”
 

“Eğitimin her kademesinde ve müfredatta toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek, din, dil, ırk, cinsiyet ve LGBTİ+ oldukları için ayrımcılık uygulanmasına engel olacağız.”
 

“Üniversiteleri ve yurtları, kadın ve LGBTi+ öğrenciler başta olmak üzere, tüm gençler için güvenli alanlar haline getirecek; üniversitelerde cinsel şiddetle ve tacizle mücadele etmek için Cinsel Tacizi Önleme Birimleri kuracağız.”


Yeşil Sol Parti Beyanname

YSP, seçim beyannamesinde LGBTİ+ haklarına dair; doğaya, kadınlara, çocuklara, engellilere ve LGBTİ+’lara yönelik suçlar ile ayrımcılık ve ırkçılık suçlarına karşı yasal düzenlemelerin yapılması, meclisin çoğulcu bir yapıya kavuşturulması ve tüm ezilen kesimlerin temsil edildiği bir meclis olması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak hukuki değişikliklerin yapılması, LGBTİ+’ların haklarının korunması, kadın özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği odaklı bir hukuk sistemi oluşturulması, ayrımcılığa karşı önlemlerin alınması, eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve LGBTİ+ haklarına ilişkin belgelerin yeniden uygulanması gibi maddeler bulunmaktadır.

YSP'nin bu beyannamesi, LGBTİ+ hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını vurgulayan bir yaklaşımı özetliyor.

Beyannamenin LGBTİ+’lara ilişkin satır başları şöyle:

“Doğaya, kadınlara, çocuklara, engellilere, LGBTİ+lara yönelik suçlar ile ayrımcılık ve ırkçılık suçlarında siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin taraf ehliyetini, dava açma hakkını güvence altına alan düzenlemeler yapacağız.”

“Meclisi çoğulcu bir yapıya kavuşturacağız. Meclisi; kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız.”

“Bizleri evlilik, giyim, yaş, cinsel yönelim, inanç, din, milliyet ve savaş siya- seti üzerinden bölmelerine, makbul/makbul olmayan diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz.”

“Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ+’lara karşı uygulanan başta nefret cinayetleri olmak üzere, her türlü insan hakları ihlalini, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldıracağız.”

“Eril hukuk sistemine son vererek kadın özgürlükçü ve cinsiyet eşitlikçi bir hu- kuk sistemi inşa edeceğiz. Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda haksız tahrik indirimi gibi cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız.”

“Toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan suçları ceza kanunlarında ayrı bir kategori olarak düzenleyeceğiz. Bu suçlarda zamanaşımı, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme gibi hukuki güvenceleri ve uygulamaları kaldıracağız.”

“İşyerlerinde birbirinden farklı anadile, kimliğe veya kültüre sahip olanla- ra, kadınlara, LGBTİ+’lara, göçmen ve mülteci kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alacağız.”

“Cinsiyete, yaşa, etnik kökene, inanca, cinsel yönelime, bölgeye, mesleğe, mülteciliğe vb. herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden, ülkede yaşayan herkesin her türlü sağlık hizmet gereksinimini eşit, ulaşılabilir, bilimsel bilgiye dayalı, nitelikli, anadilinde, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve parasız hizmet sunumuyla karşılayacağız.”

“LGBTİ+’ların ihtiyaç amaçlı sağlık hizmetlerinin ve harcamalarının kamusal olarak karşılanmasını sağlayacağız.”

“Hâkim, savcı ve avukatlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini zorunlu hale getireceğiz. Kadına yönelik şiddette başvuru, soruşturma ve yargılama süreçlerinde uzman kolluk güçleri ile hâkim ve savcıların görev- lendirilmesini sağlayacağız.”

“Eğitim sistemini özgürlükçü laiklik anlayışına göre yeniden düzenleyeceğiz; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini zorunlu ders olarak müfredata ekleyeceğiz.”

“YÖK’ün kaldırdığı “Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi”ni yeniden uygula- maya koyacağız.”