KVKK

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği (‘’İşyeri’’), 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini tüm kamuoyuna ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Madde 1: Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından aşağıda açıklanacak kapsamda işlenecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişilerdir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

e-posta: bilgi@pembehayat.org
telefon: 0312 433 85 17

Madde 2: İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet tedarikçisi, gönüllü görevlendirilenler, atölyelere ve etkinliklere katılanlar, tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup, her bir veri kategorisi karşısında bulunan amaçla işlenmektedir:

a- Fiziksel mekan güvenliği / Fiziksel mekan güvenliğinin temini
b- Etkinliklerde fotoğraf, video vb görsel alınması / Çalışmaların sonuçlarını objektif değerlendirebilmek, proje çıktıları
c- ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri/ Çalışanlar-Gönüllüler için mevzuattan kaynaklanan iş akdinin yerine getirilmesi
d-İletişim / Çalışanlar- Gönüllüler- Katılımcılar için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, atölye faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmetin veya danışmanlığın ifası
e-Etkinlik Yönetimi
f-Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
g-Hukuk İşlerinin Takibi

Madde 3: Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

a- Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Müşavir, Tedarikçi, Ulaşım ve Seyahat ile ilgili kişi ya da kurumlar
b-Fotoğraf, Video vb Görsel/ Kurumun sosyal medya hesapları, Tedarikçi
c-Sağlık Bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Tedarikçi, özel sigorta şirketleri

Madde 4: Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çalışan, çalışan adayı, gönüllüler, atölye katılımcıları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır.

a- Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
b- Katılımcılara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
c-Tedarikçi, yetkilisi ya da çalışanına ait kişisel veriler otomatik olmayan yöntemlerle
d-Ziyaretçilere ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla

Madde 5: Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıdaki gibidir:

a- İletişim/ Etkinliğin ya da ilişkinin sona ermesinden sonra 10 yıl
b- Kimlik / Etkinliğin ya da ilişkinin sona ermesinden sonra 1 yıl
c- Fiziksel Mekan Güvenliği/ 1 ay

Madde 6: İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b-Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c-Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d-Yurt içinde ya da yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenilmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme
f-Kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
j- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesi talep etme.

Saygılarımızla;
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği